måndag 29 juni 2009

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är tisdag den 1 september kl 18.00-19.30.

I Stockholm samlas vi på Kungsgatan 64 (Actionbase MT's lokaler). Övriga finns med via Skype.

På agendan:
* Nya bloggen
* Stalumnipub (datum)
* Årsmöte (datum, plats, dagordning mm)
* Ekonomirapport

1 kommentar:

 1. Protokoll Styrelsemöte Stalumni 2009-09-15
  Närvarande: Åsa Berglind, Anna Mårtensson, Anna-Maria Landström
  Frånvarande: Lisa Eriksson, Sandra Röjdén-Thyberg
  Mötessekreterare: Åsa Berglind
  Justerare: Anna-Maria Landström


  1. Mötet öppnades
  2. Dagordning för mötet. Dagordningen godkändes.
  3. Val av mötesordförande. Anna valdes till mötesordförande.
  4. Val av mötessekreterare. Åsa valdes till mötessekreterare.
  5. Val av justeringsman. Anna-Maria valdes till justeringsman.
  6. Nya bloggen. Under våren har Anna-Maria skapat en blogg samt en mailadress (gmail).

  Bloggen hittar vi på adressen http://stalumni.blogspot.com
  inlogg: http://blogspot.com
  användarnamn: stalumnistyrelsen@gmail.com
  lösenord: stalumni1

  Mailadressen: stalumnistyrelsen@gmail.com
  Inlogg: www.gmail.com
  användarnamn: stalumnistyrelsen
  lösenord: stalumni1

  I mailen lägger vi in en lista med alla medlemmar. Då kan man också smidigt uppdatera nya kontaktuppgifter där samt skapa olika grupper för mailutskick, exempelvis Medlemmar 09/10 -Anna-Maria fixar.

  Bloggen används för att informera våra medlemmar om nyheter inom föreningen, styrelsens beslut, när möten inträffar och minnesanteckningar etc.

  Vi behöver göra reklam för bloggen. Detta görs företrädesvis när vi skickar ut informationen om årsmötet samt på facebook.

  Information som behöver föras in på bloggen (Anna-Maria):

  • information om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2009/2010
  • Länk till Stalumnis hemsida
  • Minnesanteckningar från dagens möte
  • Inbjudan till årsmötet (när det är spikat)

  Åsa gör uppdateringar på hemsidan:
  • länk till bloggen
  • nya medlemmar
  • andra små justeringar

  7. Pubkväll. Styrelsen beslutade om att anordna pubkväll i samband med årsmötet.

  8. Årsmötet. Föreslaget datum: Fredag den 23 oktober klockan 18.00. Preliminärt kommer vi att hålla till i Norstats nya lokaler. Stalumni står för öl och smörgås.

  Inbjudan till årsmötet ska skickas till medlemmarna senast en månad före, alltså senast fredag nästa vecka (25/9). I den informationen kan vi informera om den nya mailadressen samt bloggen.

  Hur ser nästa års styrelse ut?
  Åsa: går ur styrelsen
  Anna-Maria: kvar
  Anna: går ur styrelsen
  Lisa: ?
  Sandra: ?
  + ytterligare en person.

  Anna-Maria kollar med Lisa och Sandra för att se om de är intresserade av att vara kvar i styrelsen.

  Anna-Maria frågar Josefin, Tobias, Quang och Staffan om de är intresserade av att gå med i styrelsen. Åsa frågar Simon om han är intresserad.

  Vi behöver en revisor, kanske är Fredrik Roos intresserad. Anna kontaktar Fredrik. Det har inte skett några transaktioner under året eftersom vi inte haft någon kassör. Anna hör med Amanda om hon kan tänka sig att göra några utbetalningar.


  Anna har skrivit ihop ett förslag på föredragningslista till årsmötet:

  1. Mötet öppnas
  2. Upprättande av röstlängd
  3. Val av mötesledamöter:
  A. Ordförande
  B. Sekreterare
  C. Två justeringsmän
  4. Godkännande av föredragningslistan
  5. Mötets stadgeenliga utlysande
  6. Verksamhetsberättelse
  7. Ekonomiberättelse
  8. Styrelsens ansvarsfrihet
  9. Val av styrelse för det kommande året:
  A. Val av föreningsordförande (2 år)
  B. Val av vice ordförande (1 år)
  C. Val av föreningskassör (2 år)
  D. Val av sekreterare (1 år)
  E. Val av vice sekreterare (1 år)
  F. Representant från Institutionen
  G. Representant från StaLin
  H. Val av två revisorer
  J. Val av valberedning
  10. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året.
  11. Motioner och styrelsens förslag.
  12. Fastställande av budget
  13. Övriga frågor
  14. Mötet avslutas

  Anna skriver ett förslag till verksamhetsberättelse.


  9. Ekonomirapport: Vi har i dagsläget ca 25 medlemmar, 1 medlem har tillkommit under maj. Just nu har vi 17 349 kr på plusgirot.

  10. Nästa styrelsemöte: Tisdag 22/9 kl 21.00. Via skype/telefon.

  11. Möte avslutas

  SvaraRadera